Historia

W s t ę p

   Dostępny materiał źródłowy obejmujący początkowy okres działalności Koła – od jego powstania aż do roku 1980 – stanowią zapisy kronik prowadzonych przez jego założycieli. Kroniki te zawierają, niestety, szereg rozbieżności w faktach i datach (różnice te starano się wykazać w tekście, odnosząc się w takich przypadkach do cytowanych źródeł). Lektura zapisów kronik nie daje jednoznacznej odpowiedzi w kwestii daty powstania Koła. Bezsporne i udokumentowane historycznie jest powstanie w 1945r. pierwszego w latach powojennych na Wybrzeżu koła łowieckiego, noszącego nazwę Klub Myśliwski w Sopocie, podobnie jak powstałego dwa lata później – również w Sopocie, w 1947r. – koła „Odyniec”. Dostępne zapisy pochodzące z początkowego okresu, a także cała późniejsza historia Koła przypisują jego korzenie przede wszystkim dacie wcześniejszej, związanej z Klubem Myśliwskim w Sopocie, nota bene założonym przez późniejszych, wieloletnich i zasłużonych członków koła „Odyniec”. Faktowi temu należy przypisać przyjęcie roku 1945 – utrwalonej w tradycji daty o randze priorytetowej – jako daty założenia Koła. Historia związała to następnie z szeregiem obchodzonych później jubileuszy, o których mowa w tekście. Dopiero w początku XXI wieku podjęto próbę zmiany daty założenia na rok 1947 (odnosząc historię do daty powstania koła o nazwie „Odyniec”), co znalazło odzwierciedlenie – na szczęście przejściowo –  jedynie na sztandarze Koła, poświęconym w dniu 8 listopada 2008r. Ostatecznie, Uchwałą Walnego Zgromadzenia w maju 2012r. zdecydowano ustalić rok 1945 jako obowiązujący dla daty założenia Koła.
I jeszcze jedna istotna uwaga. Pojawiająca się w tekście wzmianka dotycząca koła „Wybrzeże” nie ma nic wspólnego z nazwą powstałego później koła o tej nazwie, funkcjonującego obecnie w strukturach okręgu gdańskiego PZŁ.

Materiały źródłowe dotyczące okresu od powstania Koła do roku 1980:
1) na podstawie kronik zapisanych w listopadzie 1980r. przez śp. Tadeusza Barańskiego i śp. Jana Chrzanowskiego
2) na podstawie kronik zapisanych w 1978r. przez śp. Ignacego Żagiella

zebrał i opracował Janusz Przybyszewski